hoofdmenu

Opzet conferentie "Naar een cultuur van Vrede en Geweldloosheid"

Doelstelling conferentie

Door de Verenigde Naties is 2000 uitgeroepen tot het Internationale Jaar voor de Cultuur van Vrede en de decade 2001 - 2010 tot de Internationale Decade voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid. Hiermee wordt erkend dat een wereldwijde culturele verandering nodig is om verder te komen op de weg naar een vreedzame samenleving waarin geweld om conflicten op te lossen een anachronisme geworden is.

Belangrijk daarbij is het inzicht dat het geweld zoals het zich voordoet in onze wereld tussen, staten, volken, groepen en individuen wortels heeft in onze cultuur. Onder cultuur wordt daarbij verstaan de wijze waarop we, op de verschillende niveau's, met elkaar plegen om te gaan.

Ook het streven naar vrede en geweldloze conflictoplossing heeft wortels in onze cultuur. Niettemin wordt nog al te vaak en te vanzelfsprekend gegrepen naar gewelddadige methoden.

De elementen in onze cultuur die bijdragen aan vreedzame samenleven moeten dus worden versterkt en de elementen die daaraan afbreuk doen verzwakt.

Doel van de conferentie is hiervoor praktische aanbevelingen te doen.

Wat we van de eerste spreker verwachten

De eerste spreker moet de elementen in onze cultuur identificeren die bijdragen of afdoen aan het ontstaan van geweld. Centrale vraag daarbij is: "Hoe komen mensen, groepen en landen ertoe geweld te gaan gebruiken". Mogelijk antwoord: Ze moeten een reden (zich bedreigd voelen, onrecht ervaren, zich aangetast achten in hun eergevoel) hebben, geweld in overeenstemming kunnen brengen met hun geweten en geweld een doeltreffend middel achten. Geweldsgebruik kan dus tegengegaan worden door: de redenen voor geweldsgebruik weg te nemen of te verminderen, door een hogere morele drempel voor geweld en door het creëren van een realistischer beeld van de doelmatigheid van geweldsgebruik. In het verlengde van dit laatste aspect ligt de vraag naar doelmatige methoden om conflicten geweldloos op te lossen.

Meer specifieke vragen zijn:

Wat we van de tweede spreker verwachten

Deze spreker moet ons inzicht verschaffen in de aanpak van een proces van culturele verandering. Dit kan aan de hand van historische voorbeelden.

Vroeger werd slavernij normaal en ethisch aanvaardbaar gevonden. Nu zeker niet meer. Hoe is die (culturele) verandering tot stand gekomen? In meer recente tijden hebbem zich ook zulke omslagen voorgedaan t.a.v. de apartheid in de VS en Zuid-Afrika en - ook in ons land - ten aanzien de positie van de vrouw. Gaande is een verandering in het denken over mensenrechten, die steeds hoger geacht worden. Valt een dergelijke omslag in het denken ook t.a.v. (oorlogs)geweld te verwachten? Kan zo'n ontwikkeling bevorderd worden? Kunnen we wat leren uit de genoemde eerdere veranderingsprocessen?

Wat we van de derde spreker verwachten

Deze spreker moet ons de ideeën en inspiratie leveren waarmee de werkgroepen aan de slag kunnen.

Het gaat hier om praktische dingen die gedaan kunnen worden door: gewone mensen, maatschappelijke groepen (w.o. vredesorganisaties), overheden, staten en internationale organisaties.

Aandacht ware te besteden aan:

Het is niet de bedoeling dat elk genoemd punt apart behandeld wordt doch dat een samenhangend perspectief wordt geboden waaraan aanbevelingen ontleend kunnen worden m.b.t. al deze (en andere relevante) aspecten.

Terug naar Inhoudsopgave


Last Updated 14 februari 2000