Oproep

uit: Rotterdams Vredesmanifest

logo erasmus

Erasmus biedt wethouder Meijer het Manifest aan. In de 'Klacht van de Vrede' deed Erasmus in 1517 een dringend beroep op de vorsten binnen zijn christelijke wereld, maar ook op priesters, theologen, bisschoppen, machtigen der aarden en magistraten. Daarin stelde hij onder andere: "Het grootste deel van het volk verafschuwt de oorlog en smeekt om vrede. Slechts zeer weinigen wier goddeloos geluk afhangt van het ongeluk van allen wensen oorlog."

Vanuit het project Rondom Erasmus doen ook wij een beroep. In de eerste plaats op U, gemeentebestuur van Rotterdam, om alles te doen wat in Uw vermogen is om het in praktijk brengen van vrede en om geweldloosheid op alle niveau's te doen aanleren. De verschillende resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, alsmede het actieplan opgesteld door de secretaris-generaal van de VN kunnen hierbij als leidraad dienen. Meer in concreto denken wij bijvoorbeeld aan:

  • instellen en faciliteren van een orgaan voor een cultuur van vrede en geweldloosheid, met daarin mensen uit brede lagen van de bevolking en met als taakstelling: het doen kennisnemen van elkaars cultuur, noden en verlangens; het doen kennisnemen van elkaars normen en waarden en levensovertuiging; het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen;
  • promoten van lesvakken als vredeseducatie en filosofie met kinderen;
  • organiseren van een internationaal symposium over de cultuur van vrede en geweldloosheid;
  • als culturele hoofdstad doorgeven van deze oproep aan alle lokale overheden in Europa;
  • volgende culturele hoofdsteden uit te nodigen in hun programma aandacht te geven aan het decennium voor een cultuur van vrede en geweldloosheid.

Tevens doen wij mede via U een beroep op de Nederlandse regering en de Europese Commissie om een duurzame economie te bewerkstelligen die meer gericht is op coöperatie en minder op concurrentie. Een economie tevens gericht op wereldwijde armoedebestrijding. Tenslotte doen wij een beroep op de media in het algemeen en op de televisie in het bijzonder het decennium voor vrede en geweldloosheid tot heil van elk kind in de wereld actief te steunen.

Namens het HVB en PAIS,

Rein Heijne

hoofdmenu    inhoudsopgave    archief    het project   

Updated: 2 januari 2002