hoofdmenu

Rusland, stop oorlog in Tsjetsjenië!

Onderhandelingen nú!

Op woensdag 15 december van 10 tot 12 uur hielden leden van het Haags Vredes Platform en van het Landelijk Beraad Vredesorganisaties (w.o. Pais en HVB) een demonstratief piket bij het Consulaat van de Russische Ambassade, Laan van Meerdervoort 1, Den Haag. Daarbij voerden zij de leuzen: 'Rusland, stop oorlog in Tsjetsjenië! Onderhandelingen Nú!' De demonstranten keerden zich ook tegen wapenleveranties aan de oorlogvoerenden. Tijdens het piket was er een optreden van de Amsterdamse vredeszanger Jos Linnebank.

Met het piket kozen de demonstranten partij voor de burgerbevolking van Tsjetsjenië, die op ongehoorde schaal in deze oorlog wordt geslachtofferd. De demonstranten toonden zich diep verontwaardigd over de gruwelijke bombardementen op burgerdoelen, zoals op de stad Grozni. Deze oorlogshandelingen vormen een flagrante schending van het internationaal humanitair en het oorlogsrecht.

Na het piket boden de demonstranten op de Russische Ambassade, Andries Bickerweg 2, namens het Landelijk Beraad van Vredesorganisaties (LBVO) en het Haags Vredes Platform een brief aan, gericht tot de Russische regering. In de brief werd erop aangedrongen onverwijld de wapens neer te leggen en onderhandelingen te beginnen met de Tsjetsjeense strijders. Er werd in beklemtoond, dat oorlogsgeweld geen duurzame en rechtvaardige oplossing kan bieden. Teneinde dit standpunt te verduidelijken verzocht het LBVO om een spoedig onderhoud met de Russische Ambassadeur.

Het gevraagde onderhoud vond direct plaats: de brief werd in de ambassade in ontvangst genomen door ambassaderaad Letkov en de persattaché. Beiden betoogden op emotionele wijze dat Rusland vanwege de barbaarse acties van de opstandelingen niet anders kon dan militair tegen hen optreden. De heer Letkov benadrukte de agressieve ambities van Islamitische fundamentalisten, die de Tsjetsjeense 'bandieten' van geld en wapens voorzien. Hij toonde de vier bezoekers, Jan Slop (voorzitter LBVO), Yvonne Timmermans (Onkruit Vergaat Niet), Jos Linnebank en Gerard van Alkemade (Haags Vredes Platform) een Russische propagandafilm met extreem schokkende beelden over de wreedheden van de Tsjetsjeense strijders. Van hun kant verklaarden de bezoekende activisten dat wapengekletter geen duurzame oplossing kan bieden, dat zij hun pleidooi voor wereldwijde ontwapening voort zullen zetten, dat een dialoog met Islamitische en andere fundamentalisten noodzakelijk is en meer perspectieven biedt dan oorlog en dat snel onderhandeld dient te worden om het lijden van de bevolking te beëindigen. De beide gastheren vernamen met genoegen dat hun bezoekers in de jaren tachtig tegen de kruisraketten demonstreerden en dat ze ook actief waren tegen de bombardementen op Irak en de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië.

Gerard van Alkemade

Info: 070-3658533 (Haags Vredes Platform) en 075-6841881 (LBVO)

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 18 april 2000