Internationale Decade voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld (2001-2010)


Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders

Door de Algemene Vergadering aangenomen resolutie 53/25 "Internationale Decade voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld (2001-2010)".

De Algemene Vergadering,

Herinnerend aan haar resolutie 52/15 van 20 november 1997 en aan de resolutie 1997/47 van de Economische en Sociale Raad van 22 juli 1997, die het jaar 2000 uitriepen tot het Internationale Jaar voor de Cultuur van Vrede, evenals haar resolutie 52/13 van 20 november 1997 over een cultuur van vrede,

In aanmerking nemend de resolutie van de Commissie voor Mensenrechten 1998/54 van 17 april 1998 onder de titel "Naar een Cultuur van Vrede",

Herinnerend aan de ter zake dienende resoluties van de Algemene Vergadering en de Commissie voor Mensenrechten betreffende de VN-Decade voor Opvoeding in Mensenrechten (1995-2004),

In aanmerking nemend het project van de Opvoedkundige, Wetenschappelijke en Culturele Organisatie van de VN genaamd "Naar een Cultuur van Vrede",

Zich bewust dat de taak van de VN om komende generaties te behoeden voor de gesel van de oorlog omvorming vereist tot een cultuur van vrede die bestaat uit waarden, houding en gedragingen die sociale wisselwerking en deelname weerspiegelen en ingeven, gebaseerd op de beginselen van vrijheid, recht en democratie, alle mensenrechten, verdraagzaamheid en solidariteit, die geweld verwerpt en conflicten tracht te voorkomen door hun grondoorzaken aan te pakken om problemen op te lossen door dialoog en onderhandeling en die het volle gebruik garandeert van alle rechten en de manieren om volledig deel te nemen aan het ontwikkelingsproces van hun samenleving,

Erkennend dat enorme schade en lijden aan kinderen veroorzaakt wordt door verschillende vormen van geweld op elk maatschappelijk niveau over heel de wereld en dat een cultuur van vrede en geweldloosheid eerbied voor het leven en vaardigheid van ieder menselijk wezen aankweekt zonder vooroordeel of wat voor soort discriminatie dan ook,

Mede erkennend de rol van opvoeding, door een cultuur van vrede en geweldloosheid op te bouwen, in het bijzonder door het aanleren van de praktijk van vrede en geweldloosheid aan kinderen, hetgeen de doeleinden en principes die in het Handvest der Verenigde Naties gestalte krijgen zal bevorderen,

Stellend dat de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid waarbij kinderen samen leren leven en vrede en harmonie - die zal bijdragen tot het versterken van internationale vrede en samenleving - van volwassenen zou moeten uitstralen en bij kinderen zou moeten worden ingeprent,

Onderschrijvend dat de voorgestelde decade voor een cultuur van vrede en geweldloosheid voor de kinderen van de wereld zal bijdragen tot het bevorderen van een cultuur van vrede gebaseerd op de principes die in het Handvest belichaamd zijn en op eerbied voor mensenrechten, democratie en verdraagzaamheid, op de bevordering van ontwikkeling, opvoeding tot vrede, de vrije informatiestroom en de bredere deelname van vrouwen als een volledige benadering om geweld en conflicten te voorkomen en inspanningen die gericht zijn op het scheppen van voorwaarden voor vrede en de bevestiging ervan,

Overtuigd dat zo'n decade, aan het begin van het nieuwe millennium, zeer zou meewerken aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om vrede, harmonie, alle mensenrechten, democratie en ontwikkeling over heel de wereld aan te kweken,

1. Roept de Algemene Vergadering de periode 2001-2010 uit tot de Internationale Decade voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld;

2. Zij nodigt de secretaris-generaal uit om een rapport aan de Algemene Vergadering voor te leggen, in overleg met Lidstaten, ter zake dienende VN-lichamen en non-gouvernementele organisaties, op haar 55ste zitting en een ontwerp program van actie voor te leggen om de uitvoering van de Decade op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau te bevorderen en de activiteiten van de Decade te bundelen;

3. Zij nodigt Lidstaten uit de nodige stappen te nemen om te waarborgen dat het in praktijk brengen van vrede en geweldloosheid geleerd wordt op alle niveaus in hun respectievelijke maatschappijen, inclusief in opvoedkundige instellingen;

4. Zij roept de ter zake dienende VN-lichamen, in het bijzonder de Opvoedkundige, wetenschappelijke en Culturele VN-organisaties en het Kinderfonds van de VN op en nodigt niet-gouvernementele organisaties, religieuze lichamen en groepen, opvoedkundige instellingen, kunstenaars en media uit, de Decade tot heil van elk kind in de wereld actief te steunen;

5. Zij besluit op haar 55ste zitting de kwestie van de Internationale Decade voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de wereld (2001-2010) te overwegen onder het agendapunt getiteld 'Cultuur van Vrede".

55ste plenaire samenkomst 10 november 1998

(vertaling Mimi Roelofsen)

Naar: Inhoudsopgave archief of Inhoudsopgave 't Kan Anders


Last Updated 20 augustus 1999